fb

Regulamin

Regulamin działalności stowarzyszenia zwykłego

„APTECZKA NA SZLAKU”

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę „APTECZKA NA SZLAKU” i zwane jest dalej „Stowarzyszeniem”.
 2. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych, nieposiadającym osobowości prawnej.
 3. Stowarzyszenie we własnym imieniu może nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.
 4. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
 5. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
 6. Działalność Stowarzyszenie oparta jest na pracy społecznej jego członków, do realizacji zadań stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym członków stowarzyszenia.

§ 2

Podstawą działania Stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej. Swoje Stowarzyszenie może działać także poza jej granicami.

§ 4

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Dąbrowa Górnicza

II. Cele i środki działania

§ 5

Celem Stowarzyszenia jest

 1. działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 
 2. działalność charytatywna; 
 3. podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
 4. działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 
 5. działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 
 6. działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 
 7. działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 
 8. działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 
 9. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 
 10. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 
 11. działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
 12. działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
 13. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 
 14. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 
 15. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 
 16. turystyki i krajoznawstwa; 
 17. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 
 18. promocji i organizacji wolontariatu; 
 19. promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą 
 20. przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym 
 21. rewitalizacji 
 22. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

§ 6

Stowarzyszenie realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 1. tworzenie, udostępnianie oraz obsługę punktów aptecznych z ogólnodostępnymi apteczkami (materiałami pierwszej pomocy) na szlakach turystycznych (w szczególności górskich);
 2. prowadzenie działań mających na celu poprawę świadomości w zakresie bezpiecznego uprawiania turystyki pieszej (w szczególności górskiej);
 3. promowanie bezpiecznego uprawiania turystyki pieszej (w szczególności górskiej);
 4. podejmowania działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa na szlakach turystycznych (w szczególności szlakach górskich);
 5. profilaktyka oraz propagowanie bezpiecznych form aktywności, uprawiania sportu, turystyki i rekreacji w szczególności w górach,
 6. współpracę z podmiotami krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi, działających w zakresie zbieżnym z celami stowarzyszenia,
 7. monitorowanie i zgłaszanie właściwym instytucjom, organom lub organizacjom stwierdzonych zastrzeżeń dotyczących warunków bezpieczeństwa dla osób przebywających na terenie szlaków górskich,
 8. propagowanie i prowadzenie działalności w zakresie bezpieczeństwa, w górach, w tym: organizowanie pokazów, szkoleń, warsztatów i innych wydarzeń związanych z działaniami profilaktycznymi,
 9. prowadzenie działalności informacyjnej oraz instruktażowej w zakresie m.in. bezpieczeństwa, zapobiegania wypadkom oraz krzewienia zasad prawidłowego zachowania się na terenach górskich,
 10. współpracę z organami administracji państwowej, samorządami terytorialnymi, organizacjami: społecznymi, gospodarczymi, naukowymi oraz innymi,
 11. organizowanie wydarzeń związanych z turystyką pieszą (w tym w szczególności górską).
 12. rozwój aktywności muzycznej, kulturotwórczej i społecznej, 
 13. wspieranie działań kulturalnych od strony muzycznej i artystycznej, 
 14. organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów, osób z niepełnosprawnościami 
 15. propagowanie i pielęgnowanie kultury poprzez koncerty, warsztaty, wyjazdy, prelekcje, występy artystyczne, warsztaty, zajęcia rozwijające twórczość 
 16. organizację wypoczynku, wyjazdowych imprez kulturalnych i sportowych, pokazów ratownictwa, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,  
 17. organizację zajęć praktycznych z zakresu kultury, turystyki, sportu, rekreacji i ochrony zdrowia, ochrony przyrody 
 18. organizowanie imprez kulturalnych, innych imprez, kiermaszów, 
 19. organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów, 
 20. wydawanie broszur, czasopism, książek, muzyki na nośnikach cyfrowych i analogowych, 
 21. inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności sportowej oraz rozwijania zainteresowań sportowych wśród seniorów, dorosłych, dzieci, młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami 
 22. inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności turystycznej oraz rozwijania zainteresowań związanych z szeroko rozumianą turystyką wśród seniorów, dorosłych, dzieci, młodzieży oraz osób z niepełnosprawnościami 
 23. prowadzenie i organizację działań integrujących osoby w każdym wieku, m.in.: mieszkańców, lokalną społeczność, osoby przebywające na terenie regionu, mających wspólne zainteresowania i pasję poprzez aktywność kulturalną, sportową, turystyczną, 
 24. inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności promującej zdrowy i ekologiczny tryb życia 
 25. inicjowanie, wspieranie i organizowanie działań mających na celu ochronę środowiska i dóbr kulturalnych 
 26. inicjowanie i realizację programów profilaktycznych i przeciwdziałających uzależnieniom, podejmowania zadań w zakresie profilaktyki i pomocy społecznej, 
 27. udział w projektach mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie radykalizacji, mowie nienawiści, polaryzacji społecznej oraz wszelkim formom przemocy, 
 28. podejmowanie działań mających na celu promowanie przyjaznych miejsca dla pracy, zamieszkania i spędzania czasu wolnego,  
 29. wspieranie organizacji pozarządowych w procesie integracji europejskiej oraz ich współpracy międzynarodowej. 
 30. promowanie, upowszechnianie i udostępnianie nowoczesnych mediów i technologii. 
 31. wypowiadanie się w sprawach publicznych, związanych z celami Stowarzyszenia. 
 32. współpracowanie z władzami samorządowymi, państwowymi, sektorem gospodarczym, środkami masowego przekazu zainteresowanymi rozwojem społeczeństwa obywatelskiego. 
 33. organizowanie szkoleń, warsztatów, konferencji, zjazdów, 
 34. organizowanie wycieczek, zlotów i innych form wypoczynku i rekreacji, 
 35. organizowanie zbiórek charytatywnych, 
 36. organizowanie wolontariatu, 
 37. organizację innych działań sprzyjających realizacji celów statutowych. 

III. Członkostwo

§ 7

 1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem (bez względu na miejsce zamieszkania), która złoży pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia oraz akceptacji jego Regulaminu.
 2. O przyjęciu do Stowarzyszenia decyduje w drodze uchwały Zarząd
 3. W przypadku odmowy przyjęcia do Stowarzyszenia kandydatowi na członka przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty dostarczenia uchwały o odmowie przyjęcia go do Stowarzyszenia.
 4. Utrata członkostwa następuje w przypadku:
 1. śmierci członka,
 2. pisemnej rezygnacji złożonej do siedziby Stowarzyszenia lub w drogą elektroniczną wysłaną na adres mailowy stowarzyszenia,
 3. utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyrok sądu,
 5. wykluczenia członka Stowarzyszenia z powodu:
 • niepłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
 • nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia oraz postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Uchwałę w przedmiocie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd
 2. Od uchwały Zarządu w sprawie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia uchwały. Zgromadzenie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad, a jego decyzja jest ostateczna.

§ 8

1.Do obowiązków członków Stowarzyszenia należy:

 1. przestrzeganie Regulaminu Stowarzyszenia,
 2. terminowe uiszczanie składek członkowskich,
 3. popieranie i realizowanie celów Stowarzyszenia.
 4. Członek ma prawo:
 1. Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Członków
 2. Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia
 3. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności statutowej Stowarzyszenia
 4. Złożenia wniosków, postulatów i projektów uchwał w sprawach dotyczących działalności Stowarzyszenia.

IV. Władze Stowarzyszenia

§ 9

Władzami Stowarzyszenia są:

 • Zgromadzenie Członków – jako najwyższa władza
 • Zarząd

§ 10

 1. Zgromadzenie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,
 2. Do wyłącznych kompetencji Zgromadzenia Członków należą w szczególności:
 1. przyjęcie i uchwalanie Regulaminu oraz jego zmian,
 2. ustalanie kierunków działania i rozwoju,
 3. wybór i odwołanie Zarządu oraz kontrola działań podejmowanych przez Zarząd,
 4. rozpatrywanie odwołań od uchwał dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu,
 5. podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,
 6. ustalanie wysokości składki członkowskiej,
 7. rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia.

§ 11

 1. Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej, podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności:
 1. w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
 2. w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.
 3. Zmiana Regulaminu, rozwiązanie Stowarzyszenia, wybór i odwołanie innych organów stowarzyszenia, a także rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących członkostwa w Stowarzyszeniu wymaga bezwzględnej większości głosów przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

§ 12

Zgromadzenie Członków zwołuje co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia bądź Zarząd z własnej inicjatywy.

§ 13

Kadencja powołanych organów Stowarzyszenia trwa według wskazań w dokumentach powołujących lub bezterminowo.

§ 14

„Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd wybierany przez Zgromadzenie Członków. Zarząd składa się od 1 do 3 osób, każda z osób wchodzących w skład Zarządu jest Członkiem Zarządu. Oświadczenia woli w zakresie reprezentowania Stowarzyszenia, zaciągania zobowiązań majątkowych, podpisywania umów oraz udzielania pełnomocnictw podpisuje jednoosobowo każdy z Członków Zarządu.

§ 15

 1. Do kompetencji Zarządu należy:
 1. Reprezentowanie stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. Wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 3. Kierowania bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
 4. Podejmowania uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków oraz wykluczenia członków Stowarzyszenia,
 5. Zarządzania majątkiem Stowarzyszenia.
 1. Podejmowanie czynności przekraczających zakres zwykłego Zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków Stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.
 2. Czynnościami przekraczającymi zakres Zwykłego zarządu są:
 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,
 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,
 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,
 5. zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

V. Środki finansowe Stowarzyszenia

§ 16

Stowarzyszenia uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, dotacji i grantów, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątków Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

§ 17

Środki finansowe Stowarzyszenie przechowuje na koncie bankowym bądź w kasie.

VI. Postanowienia końcowe

§ 18

 1. Stowarzyszenie ulega rozwiązaniu na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków podjętej w trybie § 11 ust. 2.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Zgromadzenie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia

§ 19

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.